شورای روستایی قدرت تصمیم گیری ندارد همدان پیام
 
 
دوشنبه - 3 ارديبهشت 1397 - شماره 3176
 
امروز : سه شنبه ، 4 ارديبهشت 1397

Today : Mon, April 23, 2018
ارتباط با سرویس ها - پذیرش آگهی * ---(( سال 1396 اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال ))---
ورود کاربران


logo-samandehi
 
کد مطلب:  77238 تاریخ انتشار:  1396-02-28 - 05:45 تعداد بازدید:  142
ارسال به دوستان
نسخه چاپی

اعضای شورای روستاهای همدان می گویند:
شورای روستایی قدرت تصمیم گیری ندارد

اجتماعی

شوراهای محلی که در شهرها و روستاها تشکیل مـی شوند وظـیفه مـدیریت امور عمومی را دارند. گرچه گستره امـور عـمومی مـربوط به سازمان های محلی دموکراتیک در ایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافته بسیار محدود است، اما می توان امیدوار بود که با روشن شدن کارکردهای مثبت واگـذاری اداره امـور بـه مردم و مشارکت آنها در مدیریت جامعه، به تدریج این گـستره افـزایش یافته و مردم درتمامی امور عمومی مربوط به محل زندگی از مسکن و اشتغال گرفته تا فراهم کردن فضاهای فراغتی وحفظ مـیراث تـاریخی و فـرهنگی به شوراها مراجعه نمایند. با این وجود شوراها در انجام وظایف وکـارکردهای خود با چالش هایی مواجه اند. یکی از چالش های مهم پیش روی شوراها، چالشها یاجتماعی است. این مقاله می کوشد چالش های اجتماعی را که مربوط به شوراهای اسـلامی روسـتایی هستند، مورد بـررسی و تحلیل قرار دهد.
نقش کمرنگ زنان در مدیریت روستاها
شوراهای روستایی به عنوان یکی از اصلی ترین تشکل های اجـتماعی نـوین بـه حـساب مـی آیند. با تـوجه به اینکه برای اولین بار در کشور زنان روستایی از طریق حضور در شوراهای روستا در مدیریت روستایی مشارکت داده شده اند، می بایست جهت تحکیم جایگاه آن ها در فرایند توسعه، زمینه های حضور آنان در این تشکل هافراهم شود
پایین بودن سطح سواد شورای روستایی
سطح سواد کشور در دوره های مختلف سرشماری، رشد چشم گیری داشـته اسـت با این حال مشکل کم سوادی و بعضابی سوادی اعضای شوراهای روسـتایی از گـذشته وجود داشته و تا به امروز نـیز ادامه دارد. هرچند که درسـه دوره پیـشین شوراها نسبت به قبل از بـرگزاری انـتخابات سراسری تغییراتی در این زمینه داشته اندولی این تغییرات چندان محسوس نبوده و همچنان شوراها در اثـر کـم سوادی در فقر اطلاعات مدیریتی به سر مـی برند.
 انتظارات زیاد روستاییان و توان محدود شوراها
تحقیقات نشان می دهد روستاییان از شوراها انتظارات زیاد و غیرواقعی دارند و شـورا را مـسئول رسیدگی به مشکلات عدیده روستا مـی دانند. مردم احـساس می کنند کـه هـر مـشکل و نقصی در روستا وجود داشته باشد، وظیفه رسیدگی آن بـر عـهده شوراهاست. اما وقتی می بینند که شوراها در مواجه باآن از ضمانت اجرایی و قدرت کافی بـرخوردار نـیستند، نسبت به شورا دل سرد شده و این دیـدگاه منفیدر دراز مدت، پایگاه و منزلت شـورا را از مـدیریت و رهبری روستا کاهش می دهد و مـقبولیت وپذیـرش شورا را در دیدگاه روستاییان تضعیف می کند
از سوی دیگر پایین بـودن مـیزان آگـاهی مردم از ساختار و وظـایف شـورا باعث شده که شورا و بـخش اجـرایی آن یعنی دهیاری را که نهادی عمومی و غیردولتی هستند به عنوان نهادی دولتی و وابسته بـه دولت تـلقی نمایند و این باعث شده که شـورا و بـالاخص دهیار را نـماینده دولت بـدانند. این دیدگاه در بسیاری از مواقع بر روی مـیزان همکاری های مردم با شورا اختلال ایجاد کرده و مشارکت های مردمی را کاهش می دهد.
 شورای پروازی در روستاها
مهاجرت روستاییان به شهر از معضلاتی اسـت کـه از دیـرباز گریبان گیر جامعۀ روستایی ایران بوده است. در این بین اکثر شورایی ها هم با وجود اینکه عضو شورا هستند اما ساکن روستا نبوده  و در این حالت شوراهای روستا ارتباط دائمی و رودررویی با اهالی روستا نداشته و به تبع از بسیاری از مشکلات موجود در روستا نیز بی اطلاع می مانند. از سوی دیگر عدم حضور دائمی اعضای شـورا در روستا بر روی میزان فعالیت آنها تأثیر منفی داشته و باعث کاهش میزان فعالیت آنها می شود.
 نتیجه گیری
از آنجایی کـه شـوراها در عرصه توزیع و اعمال قدرت در سـطح مـحلی فعالیت مـی کنند، نهادهایی سیاسی بـه شـمار می روند. این نظر ممکن است با بـرداشت های رایـج که شوراها را در زمره سازمان های غیردولتی محسوب می کند در تقابل باشد، اما نگاهی به تأثیرات شـوراها بـر تقسیم منافع و جابجایی منابع که همراه بـا سود و مزیت برای گـروه هایی و ضـرر و زیان برای گروه های دیگر اسـت، بیان گر ایـن موضوع است که شوراها در حوزه نهادهای سیاسی جامعه قرار می گیرند.
مهم ترین تأثیرات شوراها برحوزه سـیاست را بـا توجه به آنکه نهادهای دمـوکراتیک هـستند، می توان در افـزایش مشارکت عمومی، افزایش آگـاهی عـمومی، شفافیت در اداره امور، پاسخگویی و مسئولیت پذیری مدیران دانـست. علاقمندی بـه امور عمومی زیست گاه عاملی است که می تواند پیوند میان ساکن و سکونت گاه او را تحکیم بخشد. شوراها مهم ترین نـهادهایی هـستند که می توانند بر امور عمومی شـهرها و روسـتا تأثیرات قابل تـوجهی داشـته بـاشند.
دانش توسعه در زمینه سازمان های مـحلی بیانگر اهمیت ریشه های اجتماعی و روابط متقابل میان این سازمان ها و جامعه محلی است. به عبارت دیگر ویـژگی ها، شرایط وسـاختارهای اقتصادی،اجتماعی حاکم بر جامعه محلی بـر سـاختار و کـارکرد سـازمان های مـذکور اثرات قابل توجهی دارد. هـرچه مـیزان مشارکت و اختیار ساکنین محلی به ویژه گروه هایی نظیر زنان در اداره امور این سازمان ها بیشتر باشد احتمال تـوفیق آنـها در دسـتیابی به اهداف خود فزونی خواهد گرفت(نارایان، 1995).
بررسی مشکلاتی کـه شـوراهای روسـتایی بـا آنـها مـواجه بودند نشان می دهد که آنها با چالش های مهمی درگیری دارند که بی توجهی به آنها می تواند بر کارکرد مطلوب سازمان های مذکور تأثیرات منفی داشته باشند. تأثیرگذاری عاملی مـانند مـهاجرت که برخاسته از سازوکارهای کلان اقتصادی-اجتماعی است، برعملکرد شوراها و ترکیب سنی کهن سال شوراهای روستایی نمونه هایی از این چالش در سطح خردهستند. در بعدی دیگر مسائل فرهنگی برخاسته از سنت های متکی به مردسالاری نیز سـبب عـدم دسترسی کامل زنان به فرصت مشارکت در شوراها برای پیگیری مطالبات و خواسته های آنها شده‌است. با وجود سهم قابل توجه زنان در عرصه فعالیت های اقتصادی روستاها و این واقـعیت کـه تقریبانیمی از جمعیت روستاها را زنان تـشکیل مـی دهند، سهم آنان در مدیریت روستایی اندک است.
سازمان های مدرنی مانند شوراهای روستایی نیازمند عواملی نـظیر سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی برای داشتن کارکرد مناسب و اثربخشی مطلوب هستند. بروکراتیزه شدن روزافزون عـرصه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیاز به داشـتن سـواد و تخصص را به امری ضروری برای انسان ها تبدیل ساخته است. اگرچه شاید در نگاهی خام مسائل روستایی نسبت به مسائل شهری ساده تر جلوه کند اماواقعیت آن است که مسائلی مانند بودجه ریزی، تهیه برنامه های عمرانی، گسترش مشارکت و تـقویت سازمان های مردمی همگی اموری هستند که به سرمایه انسانی برای پیشبرد خود نیاز دارند. اما بررسی ما نشان داد که با وجود گسترش سواد در جامعه، روستاییان سهم اندکی نسبت به همتایان شهری خودداشته اند موضوعی که مـی توان بـازتاب آن را در سوادم اندک اعضای شوراهای روستایی ملاحظه کرد. بدیهی است شوراها با سرمایه انسانی پایین نمی توانند چندان به اجرای سیاست های توسعه روستایی وجلب مشارکت نهادهای دولتی، خصوصی و مدنی امیدوار باشند. از این‌رو لازم است تـا سـازمان های متولی امور شوراهای روستایی نظیر شورای عالی استان ها و سازمان های غیردولتی فعال در عرصه روستاها توجه بیشتری به توانمندسازی تاعضا و برگزاری دوره های آموزشی تخصصی متناسب بانیازهای مخاطب داشته باشند.
 مسئولان اعضای شورا را خواهر خوانده می دانند
با توجه به مباحث بالا در همدان نیز بنا بر گفته تعدادی از شوراییان روستاها همكاري نكردن مسئولان شهرستان و بخش مهمترين مشكل شوراهاي روستايي است و به نظر مي‌رسد مسئولان شورا را خواهرخوانده خود مي‌دانند.
حميد توسلي‌كيا، رئیس شوراي اسلامي روستاي ابرو و بخش مركزي همدان با بیان این مطلب در این خصوص گفت: متأسفانه براي مسئولان ما هنوز اين مسأله كه طبق قانون شورا مي‌تواند تصميمات لازم براي روستا را بگيرد و از مسئولان در اين ارتباط كمك بگيرد، جا نيفتاده است.
وي گفت: در بودجه‌هاي استاني و شهرستاني براي روستاها اعتبارات و تسهيلات لازم در نظر گرفته نمي‌شود در حالي كه شورا طبق قانون مي‌تواند در مباحث عمراني و ساخت‌وساز روستایی سهيم بوده و پروژه‌هايي را براي توسعه روستا تعريف در نظر بگیرد.
توسلی با اشاره به عقب ماندگی روستاها از قطار توسعه علت برخی مهاجرت ها را توجه نکردن به مشکلات روستائیان در مقابل جامعه شهری دانست و گفت: وقتی به شورای روستا همانند شورای شهر قدرت لازم داده شود قطعا با در اختیار داشتن اعتبارات لازم می توانند با جذاب کردن محیط روستاها باعث رونق فضای آنها شود.
عضو شورای روستای ابرو با بيان اينكه مردم شورا را نماينده دولت در روستا مي‌دانند، گفت: پس از 4 سال فعاليت در اين نهاد وقتي با توقع مردم و نيز انجام نشدن امور به دلیل برخی محدودیت ها مواجه مي‌شويم دست آخر انگشت اتهام به سوي ما دراز مي‌شود و مردم شوراي شهر را با شوراي روستا مقايسه مي‌كنند.
وي با انتقاد از اينكه شوراي روستا اعتبار لازم براي رسيدگي به امور روستا را ندارد، گفت: بودجه شوراي روستا در حد صفر است مگر اينكه از سوي فرماندار و يا بخشدار مركزي و يا ادارات مربوطه پس از پيگيري‌هاي مكرر به شورا كمك شود.
وي در خصوص علت تمايل اندك جوانان به عضويت در شوراي شهر گفت: در روستا بيشتر مسائل مربوط به حل اختلافات به صورت قبيله‌اي صورت می گیرد و روستاييان ترجيح مي‌دهند افراد ريش‌سفيد و يا ميانسال حلال مشكلات باشند. در حقيقت جوانان در اين عرصه تحويل گرفته نمي‌شوند.
وي با بیان اینکه متأسفانه شورا براي اكثر مراسم‌ها از جيب خود هزينه مي‌كنند در حالي كه قبلاً حساب ويژه‌اي داشت گفت: هم‌اينك این حساب در دسترس دهياري است كه آنهم با وجود اینکه موظف است زير نظر شورا كار كند اما اعتبارات را در كميته تطبيق بخشداري‌ها تصمیم گیری و بر اساس تصمیمات آن هزینه می کند در کل به نوعي قدرت شورا در دست بخشداری ها است.
دو تن دیگر از اعضای شورای روستایی همدان که نخواستند نامشان بیاید نیز با بیان اینکه کار شورای روستا فقط به انتخاب دهیار خلاصه شده است در حالی که طبق قوانین شهر وظایف خاصی برای آنها وجود دارد اظهار کرد: اعضای شورای روستایی حتی هزینه برنامه هایی که اجرا می کنند را هم دریافت نمی کنند و بر خلاف شوراهای شهر حق جلسه به آنها پرداخت نمی شود در حالی که طبق قانون 20ساعت کار برای اعضا تعریف شده است تا بر مبنای قانون سال 76 حق جلسه به میزان 5 هزار تومان برای هر ساعت دریافت کنند.
وی ادامه داد: اصل و اساس شوراها توسعه شهر بر اساس مشورت گرفتن از اعضا است که چنین چیزی در روستاها عملا دیده نشده است و شورا مجموعه ای سوری است.


بازگشت
نظرات بینندگان :
نظر شما :
   
نام*
ایمیل* ایمیل محفوظ می باشد
نظر*
کد امنیتی*
کد امنیتی

 
 
 
گزارش گزارش ویژه یادداشت تحلیل سرمقاله ضمیمه(پیام_آدینه) دانلود
صفحه نخست آخرین اخبار درباره ما ارتباط با ما  پیوندها ویژه_نامه راهنما
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام بلامانع است.

 
روزنامه همدان پیام ( اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي، ورزشی )
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن  -  سردبير: يدا... طاقتي احسن
نشاني: همدان، خيابان شريعتي، ابتداي خيابان مهديه، ساختمان پيام
تلفن: 38264433 (081)  -  فکس: 38279013 (081)  -  سازمان نیازمندی: 38264400 (081)  - ايميل: info@hamedanpayam.com