امنيت غذايى و كاهش ضايعات كشاورزى در پناه صنايع تبديلى همدان پیام
 
 
پنجشنبه - 8 خرداد 1399 - شماره 3765
 
امروز : جمعه ، 9 خرداد 1399

Today : Fri, May 29, 2020
ارتباط با سرویس ها - پذیرش آگهی * 1399؛سال جهش تولید
ورود کاربران


چاپ لیبل و لفاف های بسته بندی
logo-samandehi
 
کد مطلب:  108719 تاریخ انتشار:  1399-03-01 - 11:33 تعداد بازدید:  101
ارسال به دوستان
نسخه چاپی

صفحه ویژه خبرگزاری ها
امنيت غذايى و كاهش ضايعات كشاورزى در پناه صنايع تبديلى

اقتصادی

تلاش براى كاهش ضايعات محصولات كشاورزى ورساندن آن به رقمى كمتراز 10 درصد درگروتوجه به توسعه صنايع تبديلى و غذايى است كه دراين راستا تلاشهاى انجام شده در اســتان همدان به راه اندازى 407 واحد صنايع تبديلى وغذايى منجر شده است.

با توجه به ضرورت توســعه روستاها و نياز روز افزون جامعه به غذا با توجه به رشد جمعيت وكاهش منابع غذايى، يكى ازمهمترين مسائلى كه توجه دولتمردان،انديشمندان ومحققان رادردنياى امروز به خود جلب كرده لزوم گسترش صنايع تبديلى و تكميلى به ويژه درروستاهاست.

دراين زمينه صنايع تبديلى با به كارگيرىمحصولات كشــاورزى به عنوان مواداوليــه مى تواند عاملى براى توسعه روستاهاواستفاده بهترازمحصولات كشاورزى محسوب شود.

بســيارى از محصولات كشاورزى داراى زمان توليد و مصرف محدودى هستندوتوليديابرداشت محصولات ًدر يك زمان مشخص وكوتاه انجام اين بخش معمولا مى شــود ولى مصرف در زمــان طولانى ترى صورت مى گيرد كه در اين راستا صنايع تبديلى مى توانند با حفظ ونگهدارى محصولات،درآنها به گونه اى تغييرو تبديل ايجاد كنند كه امكان مصرفشان در طول سال ميسرباشد. توليد ســالانه 5/4 ميليون تن محصول كشاورزى در همدان اين موضوع در ســالهاى اخير در كشور مورد توجه بوده ودر اين ميان استان همدان نيزكه سالانه افزون بر 5/4 ميليون تن محصول كشاورزى توليد مىكند، نگاه خودرا به توسعه صنايع تبديلى وغذايى معطوف كــرده كه خبرنگار بــازاردرگفتوگوبا مدير صنايع كشاورزى ســازمان جهاد كشــاورزى استان همدان جوياى وضعيت استان در اين بخش شده است.

حســن محمدى درهميــن زمينــه در گفتوگو با خبرنگار بازار با بيان اينكه همدان درچندسال گذشته در زمينه صنايع تبديلى و غذايى رشــدى قابل توجه داشته اســت، گفت: درحال حاضر 293 واحد صنايع تبديلــى با توان توليد يك ميليــون و 220 هزار تن محصول و توان جذب يك ميليــون و 530 هزار تن محصول خام كشــاورزى و اشتغال 3 هزار و 957 نفر و ســرمايه گذارى اسمى 8 هزار ميلياردريال با مجوز سازمان جهادكشاورزى در استان همدان فعال است.

وى افــزود: 114 واحد صنايــع تبديلى با توان توليد 2 ميليون و 890 هــزار تن محصول و تمام جذب 2 ميليــون و 160 هزار تن محصول خام كشــاورزى با اشــتغال 4 هزار و 504 نفرو سرمايه گذارى 3 هزار و 20 ميلياردريال نيزبا مجوز از سازمان صنعت، معدن و تجارت در استان همدان درحال فعاليت هستند.

407 واحدصنايع تبديلىو غذايى دراستان همدان فعال است وى با بيان اينكه در مجموع در اســتان همدان 407 واحد صنايع تبديلى و غذايى فعال است، گفت: توان توليدى اين واحدها 4 ميليون و 180 هزار تن و توان جذب آنها 4 ميليــون و 693 هزار تن محصول خام كشــاورزى است كه براى 8 هزار و 362 نفر اشتغال ايجادكرده است.

محمدى سرمايه گذارى انجام شده براى فعال كردن اين واحدها را 11 هزار و 20 ميليارد ريال ذكر كرد و گفت: صنايع تبديلى و كشــاورزى در اســتان همــدان در بخشهاى مختلفى فعالاست.

مدير صنايع كشــاورزى ســازمان جهاد كشاورزى اســتان همدان با بيان اينكه تا پايان ســال گذشــته 57 واحد سردخانه مختص محصول ســيب زمينى با ظرفيت 146 هزار و 350 تن در اســتان همدان ايجاد شده است، گفت: اين واحدها براى 576 نفراشتغال مستقيم به همراهداشته است.

وى ســرمايه گذارى انجام شــده براى راه اندازى اين واحدهــا را 293 ميلياردتومــان عنوان كردوبا بيان اينكــه ايــن واحدهادر راســتاى كاهــش ضايعات ســيب زمينى از 25 درصد به كمتر از 5 درصد فعال شده اســت، گفت: تمامى واحدها پروانه بهرهبردارى دريافت كرده اند.

محمدى افزود: پيش از اين نيز 9 واحد ســردخانه با ظرفيت 37 هزارو 660 تن واشتغال زايى براى 112 نفر درايــن بخش فعال بودكه اين واحدهامجوز فعاليت خود را از ســازمان صنعت، معدن دريافت كرده اند و براى راه اندازى آنها 270 ميليارددلار ســرمايه گذارى انجام شده است.

وى بــا بيــان اينكــه درحال حاضــر ظرفيت عملى ســردخانه هاى اســتان همدان حدود 200 هزار تن است و 63 واحد نيز با پيشرفت فيزيكى بالاى 30 درصد درحال ســاخت هســتند، اظهار كرد: ظرفيت اســمى ســردخانههاى درحال ســاخت نيز حدود 214 هزار تن است.

مدير صنايع كشــاورزى سازمان جهاد كشــاورزى استان همدان به سايرواحدهاى صنايع تبديلى در اين استان اشاره كرد و گفت: درحال حاضر 88 واحد ترشــى و شــورى و رب توان 163 هزار و 895 تــن انــواع محصــولات در بســته بندى هــاى متعدد با توان جذب 146 هــزار تن انواع محصــولات جاليــزى و گوجه فرنگى داراى پروانه بهره بردارى هستند كه اشتغال يك هزار و 829 نفررا رقم زده اند.

محمدى ادامه داد: بسيارى از محصولات توليدى اين واحدها به كشورهاى همسايه به ويژه كشورعراق، اقليم كردســتان،كشورهاى حاشــيه خليج فارس و برخى كشورهاى اروپايى صادرمىشود.

مدير صنايع كشاورزى سازمان جهادكشاورزى استان همدان به واحدهاى بســته بندى كشمش در استان همدان نيز اشــاره كرد و گفت: 55 واحد بسته بندى كشمش با توان توليد 85 هزار و 150 تن محصول در بسته بندى هاى صادراتى فعال است و توان جاذبه 93 هزار و 665 تن انواع كشمش رادارد.

كشمش همدان به روسيه صادر مىشود محمدى گفت: اين واحدها زمينه اشتغال 816 نفر را فراهم كرده و بيشتر كشمشهايى كه در اين واحدها سورت و بسته بندى مىشــود به كشور روسيه صادر مىشود.

وى در توضيح ظرفيتهاى كشتارگاهى همدان نيزاز راه اندازى 6 واحد كشتارگاه مرغ با توان توليد 40 هزار تن گوشت مرغ وتوان كشتار 55 هزارتن مرغ زنده در ســال خبردادوگفت: اشتغال اين واحدهاكه تمامى آنها پروانه بهره بردارى دارند نيز 187 نفربوده است.

وى ادامــه داد: درحالحاضر 2 واحد كشــتار مرغ در ملايروجودداردكه كشتارگاه طيور ملايروكشتارگاه ماكيان ملايررا شامل مىشود.

محمدى با بيان اينكه هر 2 كشــتارگاه با خط 2 هزار قطعه در ساعت فعاليت دارند،گفت: كشتارگاهماكيان به تازگى با مشكل تونل انجماد روبه رو بودكه پيگيرى براى رفع مشكل تونل انجمادوسردخانه انجام ومسأله رفع شده است.

راه اندازى خط كشتار بوقلمون در بهار

محمدى به كشــتارگاه طيور گوشــت آوران در بهار نيزاشــاره كردو با بيان اينكه سرمايه گذار جديد اين كشــتارگاه را خريدارى كرده و فعال اســت و توسعه آن مدنظــرقراردارد،گفت: در فــاز جديد راه اندازى كشــتارگاه طيور گوشــت آوران كشــتار بوقلمون پيش بينى شده است.

وى گفت: يك كشتارگاه بسيار مدرن با خط ir نيز در منطقه چورمق رزن درحال ساخت است كه 85 تا 90 درصد پيشرفت فيزيكى دارد و سرمايه گذارى طــرح حــدود 5/22 ميليارد تومان اســت كه 13 ميليارد تومان از منابع بانكى ارزان قيمت پرداخت مى شــود و 8 ميليارد تومان آورده شخصى است و طبق پيش بينىها تا پايان ســال 99 به بهره بردارى مىرسد.

وى با بيان اينكــه با بهرهبردارى از اين كشــتارگاه، ً مشكل كشتارگاهى در استان همدان نخواهيم تقريبا داشت، به مشكل كشتارگاه تويسركان كه ازفعالترين كشتارگاه هاى استان محسوب مىشــود، اشاره كرد و گفت: از اواســط ســال 97 بهدليل فــوت يكى از سرمايه گذاران،عمده اينطرح كشتارگاه غيرفعال شد و درحال حاضر به دليل مشكلات حقوقى و اختلافاتى كه بين ورثه وجوددارد،كشــتارگاه تعطيل شده و با وجودپيگيرى هايى كه از طريق استاندارى، فرماندارى تويسركان، جهاد كشــاورزى و بانك ملى انجام شده است تاكنون موفق به بهرهبردارى مجددوفعال كردن آن نشده ايم.

مدير صنايع كشاورزى سازمان جهادكشاورزى استان همــدان با بيان اينكه احتمال دارددر چند ماه آينده درصورت امكان كشتارگاه به ســرمايه گذارى جديد منتقل شــودو طرح مجدد با ســرمايه گذار جديد به بهره بردارى برســد، گفت: اگــر از ظرفيت كامل اين 5 كشتارگاه و كشــتارگاهى كه درحال ساخت است اســتفاده كنيم،همدان در زمينه كشتار مرغ مشكل خاصى نخواهد داشت.

محمــدى گفت: اگر خط كشــتار بوقلمــون نيز در كشــتارگاه بهار راه اندازى شــود مشــكلى دركشتار بوقلمون نخواهيم داشــت و با حل مشــكل كشتار بوقلمون شاهد رونق پرورش بوقلمون دراستان همدان خواهيم بود.

2 واحد كشتاردام دراستان همدان داراى پروانه هستند محمدى به وضعيت كشتارگاههاى دام نيز اشاره كرد و با بيان اينكه 2 واحد كشــتار دامدر استان همدان داراى پروانه هســتند،گفت: يكــى از اين واحدهادر تويسركان قرار دارد كه بخشى از سند مالكيت آن در گرو بانك بوده و به دليل مشكلات كشتار دام سنگين وكشتار غيرمجاز به طوركامل از ظرفيت كشتارگاهى آن استفاده نمى شود.

وى ادامــه داد: در حال حاضــر در تويســركان يك كشتارگاه درحال ساخت است كه 35 درصد پيشرفت فيزيكى داردودرصورتدريافت تســهيلات موردنياز در سالجارى تا يك ســال و نيم آينده به بهرهبردارى خواهد رسيد.

كاهش چشمگير كشتارهاى غيرمجازدام

محمدى با بيان اينكه يك كشــتارگاه نيز در نهاوند وجودداردودنبال آن هستيم كه درمنطقه ملايريك واحد كشتارگاهى دام ايجاد شود،گفت: دامپزشكى بر كشــتار دام نظارت جدى داردوكشتارهاى غيرمجاز به طور چشمگيرى كاهش يافته است.

مدير صنايع كشاورزى سازمان جهادكشاورزى استان همدان گفت: درگذشته كشتارهاى غيرمجاز دام بسيار بوداما با سختگيرى ها ونظارتهاى دامپزشكى بخش عمده اى ازكشتارغيرمجازاستان همدان متوقف شده ودرصد بالايى ازكشــتاردامدركشتارگاه هاى داراى پروانه انجام مى شود.

وى با بيان اينكه كشــتارگاه ها بايد به خط ir مجهز شــوند، گفت: برنامه ريزى به نحوى است كه در يك مدت 2 ساله، تمام كشــتارگاههاى استان به خطوط جديد مجهزوازنظر ساختمان وماشين آلات نوسازى و بازسازى شوند.

بدون ترديد ايجاد صنايع تبديلى يكى از سودمندترين ارتباطات بين 2 بخش صنعت و كشــاورزى اســت زيــرا اين صنايع از ميزان بيكارى هاى دائمى و فصلى مى كاهد وزمينه مناسب براى توسعه بخشكشاورزى را فراهم آورده و به افزايش توليدات، بهره ورى، ايجاد فرصتهاى شــغلى، تأمين نيازهاى اساســى، پيوند با ديگر بخشهاى اقتصــادى و كاهش نابرابرى هاى منطق هاى منجر مىشود، بنابراين توجه به اين بخش ضرورتى انكارناپذير است.


بازگشت
نظرات بینندگان :
نظر شما :
   
نام*
ایمیل* ایمیل محفوظ می باشد
نظر*
کد امنیتی*
کد امنیتی

 
 
 
گزارش گزارش ویژه یادداشت تحلیل سرمقاله ضمیمه(پیام_آدینه) دانلود
صفحه نخست آخرین اخبار درباره ما ارتباط با ما  پیوندها ویژه_نامه راهنما
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام بلامانع است.

 
روزنامه همدان پیام ( اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي، ورزشی )
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن  -  سردبير: يدا... طاقتي احسن
نشاني: همدان، خيابان شريعتي، ابتداي خيابان مهديه، ساختمان پيام
تلفن: 38264433 (081)  -  فکس: 38279013 (081)  -  سازمان نیازمندی: 38264400 (081)  - ايميل: info@hamedanpayam.com