1397-11-181397-11-28bool(false) 1397-11-181397-11-28bool(false) 1397-11-181397-11-28bool(false) 1397-11-181397-11-28bool(false) 1397-11-181397-11-28bool(false) 1397-11-181397-11-28bool(false) 1397-11-181397-11-28bool(false) 1397-11-181397-11-28bool(false) 1397-11-181397-11-28bool(false) 1397-11-181397-11-28bool(false) 1397-11-181397-11-28bool(false) 1397-11-181397-11-28bool(false) 1397-11-181397-11-28bool(false) 1397-11-181397-11-28bool(false) 1397-11-181397-11-28bool(false) 1397-11-181397-11-28bool(false) 1397-11-181397-11-28bool(false) 1397-11-181397-11-28bool(false) 1397-11-181397-11-28bool(false) 1397-11-181397-11-28bool(false) 1397-11-181397-11-28bool(false) ملایر را بدون انگور درآینده گردشگری نباید تصور کرد همدان پیام
 
 
يكشنبه - 28 بهمن 1397 - شماره 3414
 
امروز : يكشنبه ، 28 بهمن 1397

Today : Sun, February 17, 2019
ارتباط با سرویس ها - پذیرش آگهی * "1397،سال حمایت ازکالای ایرانی"
ورود کاربران


logo-samandehi
 
کد مطلب:  87221 تاریخ انتشار:  1397-09-12 - 10:46 تعداد بازدید:  51
ارسال به دوستان
نسخه چاپی

یک پژوهش بررسی کرد۷ شاخص‌ موثر بر رشد گردشگری در آینده
ملایر را بدون انگور درآینده گردشگری نباید تصور کرد

نویسنده : lمریم مقدم

گردشگری

اين روزها که جهاني شدن راهي براي بيشتر و بهتر ديده شدن محسوب ميشود، همه مناطق مختلف دنيا در تلاشند داشتههاي تاريخي، فرهنگي و کشاورزي خود را با ثبت جهاني به دنيا معرفي کنند. شهرستان ملاير يکي از همين مناطق است.

شهرستان ملاير و بهويژه درهجوزان با داشتن باغهاي انگور سرسبز و آباد حدود 25درصد از کشمش صادراتي ايران را تامين ميکند. مرغوبيت کشمش ملاير موجب شده است اين شهرستان در زمينه صادرات جايگاه خوبي به دست بياورد و بيش از 60 کارخانه براي پاک کردن، فرآوري و بستهبندي کشمش در آن فعال باشد.

از سوي ديگر بهروز کردن و به اصطلاح مدرنيزاسيون باغهاي قديمي هم گام مهمي براي توليد بيشتر کشمش مرغوب بوده است. انواع کشمش آفتابي، دودي و تيزابي، شيره، باسلق و ديگر محصولاتي که از اين باغها به دست ميآيند همه و همه موجب شده است ملاير نامزد دريافت عنوان شهر جهاني انگور در سازمان جهاني خوار و بار و کشاورزي شود.

مسئولان شهرستان اعم از فرماندار، بخشدار و رئيس سازمان ميراث فرهنگي هم در تلاشي ستودني در کنار سازمان جهاد کشاورزي براي ثبت جهاني انگور ملاير همراه شدند تا اين مهم به سرانجام برسد . و بالاخره پرونده اين محصول به سازمان فائو رسيده و اقدامات پاياني صورت گرفته بسيار اميدبخش بود

و اما از وقتي خبر جهاني شدن انگور در ملاير منتشر شد انتظار کارشناسان اين است که تحليل هايي پيرامون تاثير اين اتفاق در راستاي پيشبرد اهداف بلند مدت به انجام برسد .

طبق گزارش سازمان جهاني گردشگري، 7شاخصاصلي و تاثيرگذار بر رشد و توسعه گردشگري در آينده اثر دارند و پايههاي اقتصادي آن را ميسازند. ثروت و قدرت خريد، دسترسي، رويدادها، فرهنگ، جهاني شدن، رقابت و آب و هوا اين شاخصها هستند. براساس گزارش اخير کميسيون گردشگري اتاق ايران، آينده گردشگري جهان و ايران ميتواند تحتتاثير اين شاخصها قرار گيرد.حالا جهاني شدن انگور در ملاير  تحت تاثير يکي از اين عوامل تاثير گذار است . 

 جهاني شدن و رقابت

جهاني شدن و رقابت بر آينده گردشگري موثر خواهد بود، اين به آن معناست که جهاني شدن انگور مي تواند در آينده نقشه راهي براي دستيابي به اهداف بالاتر ترسيم کند  . جهاني و محلي شدن دو همراه و همپاي هم هستند. تمام کشورها به طور يکپارچه در اقتصاد جهاني گره خوردهاند و هيچ کشوري نميتواند بدون ورود به بازارهاي نوظهور و ريشهدار موفق شود.  افراد به جهاني شدن محصولات همچون انگور ملاير  ،  اقتصادها و فرهنگها با نگاه به هويتهاي آنها واکنش نشان ميدهند. گشايش اقتصاد دنيا به اين معنا است که گردشگر انتخاب بيشتري پيش رو دارد و رقابت رو افزايش ارزش بيشتري را ايجاد ميکند.

 اهميت دسترسي

در همين حال و براساس اين گزارش، دنياي گردشگري امروز در نتيجه پيشرفتهاي فناوري، کوچک و کوچکتر ميشود. قدرت اينترنت در آگاهسازي و شکستن مرزها به مصرفکنندگان امکان انتخاب مقصد را در هر کجاي دنيا ميدهد. با بهبود مقياسهاي اقتصادي ناشي از اقتصاد آنلاين، سفر و گردشگري يک بازار پرخريدار محسوب ميشود. در سالهاي اخير، خطوط هواپيمايي ارزان قميت، به نقطه اوج بهکارگيري فناوري تبديل شدهاند. امروزه سفر کردن با پروازهاي مستقيم ميان مقاصد و قميتهاي ارزان بسيار آسان است و محدوديتهاي ويزا کمتر شده و هر نقطه دنيا به هر فرد نزديک است. همين عامل در آينده به افزايش سفرها خواهد انجاميد.

 چرا رويداد مهم است؟

اين گزارش اضافه کرده که با گسترش مقصدهاي گردشگري قابل دسترسي، مردم بيشتر تحت تاثير رويدادها قرار ميگيرند؛ خواه اين رويدادها ورزشي باشند يا بلاياي طبيعي. اقدامات خشونتبار از سوي سازمانهاي تروريستي، اتفاقات روزافزون آب و هوا در مقصدهاي معروف گردشگري و نقش خطمشيهاي دولتي در تمام بخشهاي جامعه مشخصکننده اين است که چطور يک گردشگر در يک موقعيت خاص احساس امنيت ميکند.  نتايج يک بررسي نشان داده گردشگران آمريکايي بيشتر از هر چيز ديگري از «ترس آمريکايي» در عذابند و ترجيح ميدهند يا در خانه بمانند يا به کشورهايي سفر کنند که بهعنوان هوادار آمريکا لقب گرفتهاند. روي ديگر سکه، رويدادهايي نظير بازيهاي المپيک و جام جهاني فوتبال، موجب افزايش شمار بازديدکنندگان بينالمللي در کشورهاي ميزبان است. رويدادهاي فرهنگي مانند فستيوال بينالمللي ادينبرو و مراسم حج در عربستان سعودي، از طريق استراتژيهاي رويداد محور اصالت اجتماعي مقصد را شکل ميدهند.

 نقش سرمايهفرهنگي مقصد

طبق گزارش اتاق ايران، با افزايش دستاوردهاي مالي و آموزشي يک مقصد، فرهنگ نيز به عنوان يکي از محرکهاي آن مهم و مهمتر به چشم ميآيد. سرمايه فرهنگي يک مقصد معياري براي کل موجودي دانش، نگرشها، درک، مهارتها و سلايقي است که در هنر، ورزش و ميراث يک ملت تجلي مييابد. پژوهشگران، ميراث و فرهنگ را به عنوان يکي از مولفهها براي برند يک کشور، ارزيابي گردشگري و کشش سفر به يک مقصد ميداند.   

 نقش ثروت در سفرهاي فردا

طبق تحقيقات «بنياد آينده»، مصرفکنندگان به تعطيلات به چشم يک محصول لوکس شماره يک مينگرند. آنها براي تعطيلات بيشتر از خانه، ماشينهاي پرسرعت، عطرهاي گرانقيمت و لباسهاي طراحيشده آرزو دارند. اما اين تمنا بسته به ميزان ثروت و قدرت خريد مصرفکننده برانگيخته ميشود. ثروت در نتيجه افزايش درآمد به دست ميآيد که در عمل نسبت به 20 سال گذشته دو برابر شده است. همچنين قدرت خريد نيز متاثر از کاهش قيمتها است. اين الگوي رفتار اقتصادي در تمام جهان رخ ميدهد و طي دو دهه گذشته شمار زيادي از طبقه متوسط چين، هند و اروپاي شرقي در اين رده قرار ميگيرند که گردشگران فردا را ميسازند.

 آب و هوا، محصول ميسازد

گزارش مذکور همچنين با يادآوري اينکه آب و هوا محصول گردشگري يک مقصد را ميسازد، تاکيد کرده که اين خود دليلي بر آن است که چرا سوئيس را بهعنوان مقصدي بدون برف و اسکي و کشورهاي حوزه درياي کارائيب را بدون ساحل و آفتاب نميتوان تصور کرداين مهم به ما يک نکته را يادآوري ميکند که ملاير را هم نبايد بدون انگور تصور کرد پس  بديهي است تغييرات آب و هوايي و گرم شدن زمين نوع محصولات و تمايلات بازار مقاصد گردشگري را تحت تاثير قرار ميدهد؛ به طوري که با روند رو به رشد کنوني در گرم شدن زمين، در سالهاي نزديک کشورهاي اسکانديناوي نيز بهعنوان مقاصد ماسه و آفتاب و دريا مورد توجه قرار خواهند گرفت و عرضهاي مرکزيتر به ويژه منطقه آفريقاي مرکزي و خاورميانه بخش قابل توجهي از بازار خود را از دست خواهند داد. از طرف ديگر آب و هوا و تغييرات آن بر ميزان دسترسي به منابع اساسي زندگي و فعاليتهاي گردشگري نيز تاثير خواهند داشت؛ به طوري که در شرايط محدوديت رقابت بر سر دسترسي به اين منابع از جمله آب، منجر به افزايش قيمتها و مشکلات اجتماعي- اقتصادي خواهد شد.

 


بازگشت
نظرات بینندگان :
نظر شما :
   
نام*
ایمیل* ایمیل محفوظ می باشد
نظر*
کد امنیتی*
کد امنیتی

 
 
 
گزارش گزارش ویژه یادداشت تحلیل سرمقاله ضمیمه(پیام_آدینه) دانلود
صفحه نخست آخرین اخبار درباره ما ارتباط با ما  پیوندها ویژه_نامه راهنما
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام بلامانع است.

 
روزنامه همدان پیام ( اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي، ورزشی )
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن  -  سردبير: يدا... طاقتي احسن
نشاني: همدان، خيابان شريعتي، ابتداي خيابان مهديه، ساختمان پيام
تلفن: 38264433 (081)  -  فکس: 38279013 (081)  -  سازمان نیازمندی: 38264400 (081)  - ايميل: info@hamedanpayam.com